ai-regional Wuppertal – Schloss Dinnebier

16. Juli 2021

 18:30   

Wir laden herzlich zum Treffen unserer ai-Regionalgruppe in Wuppertal ein.

Besuch Schloss Dinnebier – c/o Antonia Dinnebier…

Anmeldung bitte an wuppertal@ainw.de